Menu

Vedtægter

§ 1
Klubbens navn er Vejgaard Boldspilklub med hjemsted i Aalborg kommune.

§ 2
Det er Vejgaard Boldspilklubs formål, via fodboldspil og samvær, at opbygge og skabe sammenhænge mellem fællesskab og venskab blandt medlemmerne i klubben, så alle herigennem føler glæde og selvværd.

§ 3
Klubben består af aktive og passive medlemmer.

§ 4
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, stemmeberettigede
medlemmer. Ved afstemninger benyttes normalt håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal benyttes, såfremt blot ét af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer begærer dette.

Ved personvalg, hvor der foreslås flere end det antal personer, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved personvalg anvendes altid simpel stemmeflerhed.

Ved stemmeberettigede medlemmer forstås aktive og passive medlemmer 16 år og derover samt en forælder pr medlem under 16 år. Dvs. medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere af en og kun en forælder som stemmeberettiget på den årlige generalforsamling. Alle skal på generalforsamlingen kunne forevise gyldig medlemskvittering, der har været gyldig mindst I måned inden. generalforsamlingens afholdelse.

Alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5
Forretningsudvalget består af minimum 3 og maksimum 5 medlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv med ordførende indenfor relevante ansvarsområder.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når minimum 3 af medlemmerne er til stede.

Såfremt det er nødvendigt, kan ethvert medlem af Forretningsudvalget træffe en foreløbig afgørelse, der i givet fald efterfølgende skal bekræftes af et flertal i Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget bør så vidt mulig nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage
foreningens daglige opgaver.

Økonomifunktionen skal mindst 2 gange årligt orientere Forretningsudvalget om regnskabet.

§ 6
Der afholdes 2 ordinære generalforsamlinger hvert år. Den primære generalforsamling afholdes i november måned, og skal bekendtgøres for medlemmerne senest 21 dage forinden. Den økonomiske generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned, og skal bekendtgøres for medlemmerne senest 21 dage forinden.

Forslag til den primære generalforsamling, skal være Forretningsudvalget i hænde senest 10 dage forinden. Ved forslag til vedtægtsændringer skal disse være Forretningsudvalget i hænde senest 15 dage forinden.

Såvel den primære generalforsamling som den økonomiske generalforsamling ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af Forretningsudvalget. Dirigenten må på generalforsamlingen ikke være opstillet til valg til Forretningsudvalget. Såfremt dirigenten under generalforsamlingen foreslås og accepterer valg til Forretningsudvalget, skal generalforsamlingen under afstemning vælge ny dirigent.

Forretningsudvalget kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent. Forretningsudvalget skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter at mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer har fremsendt skriftlig begæring herom til Forretningsudvalget.

§ 7
På den primære generalforsamling vil dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Godkendelse af beretning for Forretningsudvalget
4. Godkendelse af beretning for Fodbold
5. Godkendelse af beretning for Forretning
6. Godkendelse af beretning for Fritid
7. Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 30/9 og status pr. 30/9 i indeværende regnskabsår, samt budget for næste regnskabsår
8. Indkomne forslag
9. Valg af minimum 2 og maksimum 3 medlemmer af Forretningsudvalget - på lige år
10. Valg af minimum 2 og maksimum 3 medlemmer af Forretningsudvalget på ulige år
11. Valg af minimum 1 og maksimum 2 suppleanter - hvert år
12. Godkendelse af ekstern revisor - hvert år
13. Godkendelse af ekstern revisorsuppleant - hvert år
14. Eventuelt

Alle medlemmer af Forretningsudvalget vælges for 2 år ad gangen på en generalforsamling, der afholdes i ovennævnte år. Valgperioden påbegyndes på dagen for den primære generalforsamling.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, og opstilles sideordnet! Hvis en suppleant bliver bedt om at indtræde i Forretningsudvalget, så gælder denne indtrædelse til den først kommende primære generalforsamling. Ved en suppleants indtræden, har Forretningsudvalget ret til at omkonstituere sig frem til førstkommende primære generalforsamling, hvor der vil ske nyvalg i henhold til den funktionsperiode, suppleanten erstatter. Der skal før generalforsamlingen foreligge fuldmagt fra de personer, der ønskes valgt, hvis disse ikke er til stede.

§ 8
På den økonomiske generalforsamling vil dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forudgående årsregnskab
3. Godkendelse af 1. budgetudkast for kommende regnskabsår

Andre punkter kan ikke optages på dagsordenen.

Foreningens regnskaber gennemgås af en generalforsamlingsgodkendt ekstern revisor.

§ 9
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10
Medlemmerne af Forretningsudvalget har intet personligt ansvar for foreningens dispositioner.

§ 11
Kontingentet fastsættes af Fodboldledelsen i samarbejde med Økonomifunktionen.

§ 12
Intet medlem må stå i restance mere end 1 måned udover forfaldstid. I modsat fald kan Fodboldledelsen udelukke vedkommende, som derefter på ny kan blive medlem, når gælden er betalt.

§ 13
Fodboldledelsen kan i særlige tilfælde, når den finder anledning hertil, fritage et medlem for kontingent for en kortere eller længere periode.

§ 14
Medlemmer af klubben, der ikke opfører sig efter dens reglement udsætter sig for en advarsel af Forretningsudvalget. Når særlige forhold giver anledning hertil, kan Forretningsudvalget i samarbejde med den pågældendes afdeling ekskludere et medlem af klubben uden en forudgående advarsel.

Forinden Forretningsudvalget stemmer om eksklusionen, skal medlemmet have mulighed for at fremføre sin sag for den samlede Forretningsudvalget. Beslutter Forretningsudvalget at ekskludere medlemmet, skal dette meddeles skriftligt, indeholdende en redegørelse for eksklusionsgrunden.

Et medlem, der er ekskluderet af Forretningsudvalget, kan hvis vedkommende ønsker det, få spørgsmålet om eksklusion afgjort ved førstkommende ordinære generalforsamling. Forretningsudvalget skal i givet fald sørge for, at sagen sættes på generalforsamlingens dagsorden, pkt. 6. Af indkaldelsen til generalforsamlingen skal det fremgå, at et spørgsmål om eksklusion skal behandles. Forretningsudvalget skal senest 21 dage før generalforsamlingen sende en skriftlig indbydelse til generalforsamlingen til det ekskluderede medlem.

Ønsker det ekskluderede medlem ikke at møde frem på generalforsamlingen, eller er vedkommende forhindret i at møde frem, kan medlemmet skriftligt redegøre for sine synspunkter. Denne redegørelse oplæses for forsamlingen af dirigenten.

Generalforsamlingen træffer herefter en afgørelse. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Den ekskluderede kan herefter kun genoptages som medlem ved en generalforsamlingsbeslutning.

§ 15
Udmeldelse af klubben skal meddeles Medlemsadministrationen og kan først godkendes, når forfalden kontingent er betalt.

§16
Forretningsudvalget kan ansætte Inspektør. Stillingen skal opslås ledig. Lønnen til inspektøren fastsættes af Forretningsudvalget under hensyntagen til pågældendes overenskomst. Med hensyn til opsigelse og ansvar omfattes inspektøren af de til enhver tid gældende arbejdsretslige regler.

§ 17
Foreningen tegnes af det samlede Forretningsudvalg, og er berettiget til at meddele prokura. Lånoptagelse samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

§ 18
Opløsning af klubben kan kun ske, når det vedtages på 2 lovligt indkaldte og på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og kun såfremt 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 19
I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder klubbens aktiver Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg.

 

Vedtaget på den Primære Generalforsamling, tirsdag den 10. november 2009.

Luk